آدرس فروشگاه: تهران- نارمک چهارراه تلفن خانه، ۴۶ متری شرقی بازار موبایل شرق تهران

شماره تماس :۰۲۱۷۷۷۴۵۹۲۳